برچسب شده با

برچسب شده با زمان ثبت نام دانشگاه سراسری بناب

پرتال اطلاع رسانی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

مطالب/ پرتال اطلاع رسانی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

                           
      پرتال اطلاع رسانی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید جهت دریافت راهنما و زمانبندی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید به آدرس http://reg.bonabu.ac.ir مراجعه نمایید.
جمعه 23 شهريور 1397