برچسب شده با

برچسب شده با دکتر سجادمنش

نظریه اساسی معادلات دیفرانسیل معمولی

مطالب/ نظریه اساسی معادلات دیفرانسیل معمولی

                           
      نظریه اساسی معادلات دیفرانسیل معمولی مترجمان: دکتر مجتبی سجادمنش؛ پریسا وفادار
چهارشنبه 22 اسفند 1397
سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

مطالب/ سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

                           
      سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397