برچسب شده با

برچسب شده با مرکز رشد بناب

برگزاری مسابقه ایده‌های برتر در قالب اولین همایش علمی ارتباط با صنعت

مطالب/ برگزاری مسابقه ایده‌های برتر در قالب اولین همایش علمی ارتباط با صنعت

                           
      برگزاری مسابقه ایده‌های برتر در قالب اولین همایش علمی ارتباط با صنعت اخرین مهلت ارسال ایده‌ها : 23 فروردین ۹۸
سه شنبه 20 فروردين 1398
اولین همایش علمی ارتباط با صنعت دانشگاه بناب

مطالب/ اولین همایش علمی ارتباط با صنعت دانشگاه بناب

                           
      اولین همایش علمی ارتباط با صنعت دانشگاه بناب زمان: 26 فروردین ماه 1398
سه شنبه 21 اسفند 1397