برچسب شده با نگاشت غیرخطی
مطالب/ قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت                            
      استاد راهنما: دکتر حسین پیری
يکشنبه 28 بهمن 1397