برچسب شده با

برچسب شده با نگاشت غیرخطی

قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

مطالب/ قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

                           
      قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت استاد راهنما: دکتر حسین پیری
يکشنبه 28 بهمن 1397