برچسب شده با جلسه دفاع ارشد
مطالب/ تهیه الیاف نانوکامپوزیتی بر پایه PLA نانورس به روش الکتروریسی جهت استفاده در رهایش کنترل شده دارو                            
      اساتید راهنما: دکتر الناز اسمی زاده - دکتر مرضیه رنجبر محمدی
سه شنبه 30 بهمن 1397
مطالب/ بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه                            
      اساتید راهنما: دکتر رضا آقبلاغی - دکتر عبدالله اسلامی مجد
سه شنبه 30 بهمن 1397
مطالب/ قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت                            
      استاد راهنما: دکتر حسین پیری
يکشنبه 28 بهمن 1397
مطالب/ چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن                            
      استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه
شنبه 27 بهمن 1397
مطالب/ حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی                            
      استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی
چهارشنبه 24 بهمن 1397
مطالب/ روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی                            
      استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی
چهارشنبه 24 بهمن 1397
مطالب/ عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه                            
      استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397