برچسب شده با

برچسب شده با دکتر محمد اسدپور

عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

مطالب/ عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

                           
      عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397
تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

مطالب/ تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

                           
      تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان اساتید راهنما: دکتر محمد اسدپور و دکتر کریم عباسیان
دوشنبه 15 بهمن 1397