برچسب شده با دکتر محمد اسدپور
مطالب/ عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه                            
      استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397
مطالب/ تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان                            
      اساتید راهنما: دکتر محمد اسدپور و دکتر کریم عباسیان
دوشنبه 15 بهمن 1397