برچسب شده با دکتر رضایی اقدم
مطالب/ تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
مطالب/ سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397