برچسب شده با

برچسب شده با دانشکده علوم پایه

تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

مطالب/ تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

                           
      تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397