برچسب شده با دفاع جلسه
مطالب/ سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397