برچسب شده با

برچسب شده با دفاع کارشناسی ارشد

تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

مطالب/ تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

                           
      تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

مطالب/ سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

                           
      سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

مطالب/ تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

                           
      تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان اساتید راهنما: دکتر محمد اسدپور و دکتر کریم عباسیان
دوشنبه 15 بهمن 1397
ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول

مطالب/ ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول

                           
      ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیمی و دکتر محمودرضا آذغانی
يکشنبه 14 بهمن 1397