برچسب شده با دفاع کارشناسی ارشد
مطالب/ تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
مطالب/ سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
مطالب/ تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان                            
      اساتید راهنما: دکتر محمد اسدپور و دکتر کریم عباسیان
دوشنبه 15 بهمن 1397
مطالب/ ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول                            
      اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیمی و دکتر محمودرضا آذغانی
يکشنبه 14 بهمن 1397