برچسب شده با

برچسب شده با فاطمه مجنونی اسکویی

سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

مطالب/ سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

                           
      سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397