برچسب شده با جلسه دفاع
مطالب/ قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت                            
      استاد راهنما: دکتر حسین پیری
يکشنبه 28 بهمن 1397
مطالب/ چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن                            
      استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه
شنبه 27 بهمن 1397
مطالب/ حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی                            
      استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی
چهارشنبه 24 بهمن 1397
مطالب/ روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی                            
      استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی
چهارشنبه 24 بهمن 1397
مطالب/ تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
مطالب/ عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه                            
      استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397
مطالب/ تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان                            
      اساتید راهنما: دکتر محمد اسدپور و دکتر کریم عباسیان
دوشنبه 15 بهمن 1397
مطالب/ طراحی و شبیه سازی یک میکروسازه مبتنی بر نیروی الکتریکی به منظور ایجاد پدیده آشوب و مخلوط کنندگی در داخل میکروکانال                            
      استاد راهنما: دکتر حاجی آقایی وفایی/دکتر اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397
مطالب/ ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول                            
      اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیمی و دکتر محمودرضا آذغانی
يکشنبه 14 بهمن 1397