برچسب شده با

برچسب شده با جلسه دفاع

قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

مطالب/ قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

                           
      قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت استاد راهنما: دکتر حسین پیری
يکشنبه 28 بهمن 1397
چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

مطالب/ چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

                           
      چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه
شنبه 27 بهمن 1397
حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

مطالب/ حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

                           
      حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی
چهارشنبه 24 بهمن 1397
روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

مطالب/ روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

                           
      روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی
چهارشنبه 24 بهمن 1397
تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

مطالب/ تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

                           
      تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

مطالب/ عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

                           
      عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397
تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

مطالب/ تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

                           
      تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان اساتید راهنما: دکتر محمد اسدپور و دکتر کریم عباسیان
دوشنبه 15 بهمن 1397
طراحی و شبیه سازی یک میکروسازه مبتنی بر نیروی الکتریکی به منظور ایجاد پدیده آشوب و مخلوط کنندگی در داخل میکروکانال

مطالب/ طراحی و شبیه سازی یک میکروسازه مبتنی بر نیروی الکتریکی به منظور ایجاد پدیده آشوب و مخلوط کنندگی در داخل میکروکانال

                           
      طراحی و شبیه سازی یک میکروسازه مبتنی بر نیروی الکتریکی به منظور ایجاد پدیده آشوب و مخلوط کنندگی در داخل میکروکانال استاد راهنما: دکتر حاجی آقایی وفایی/دکتر اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397
ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول

مطالب/ ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول

                           
      ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیمی و دکتر محمودرضا آذغانی
يکشنبه 14 بهمن 1397