برچسب شده با

برچسب شده با دکتر رسول محجوبی

تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

مطالب/ تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

                           
      تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

مطالب/ سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

                           
      سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک

مطالب/ ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک

                           
      ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397