برچسب شده با سیستمهای انتگرال پذیر
مطالب/ ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397