برچسب شده با دکتر حاجی بدلی
مطالب/ تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397
مطالب/ ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397