برچسب شده با دکتر فیروز پاشایی
مطالب/ ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک                            
      استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397