برچسب شده با

برچسب شده با دکتر فیروز پاشایی

ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک

مطالب/ ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک

                           
      ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست
پنجشنبه 18 بهمن 1397