برچسب شده با

برچسب شده با دکتر حسین زاده

کارگاه آموزشی تهیه متون علمی و نگارش مقاله

مطالب/ کارگاه آموزشی تهیه متون علمی و نگارش مقاله

                           
      کارگاه آموزشی تهیه متون علمی و نگارش مقاله مدرس: آقای دکتر قادر حسین زاده
دوشنبه 19 آذر 1397