برچسب شده با کارگاه منابع علمی
مطالب/ کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های دسترسی به منابع علمی                            
      مدرس: آقای دکتر حجت امامی
دوشنبه 19 آذر 1397