برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه منابع علمی

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های دسترسی به منابع علمی

مطالب/ کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های دسترسی به منابع علمی

                           
      کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های دسترسی به منابع علمی مدرس: آقای دکتر حجت امامی
دوشنبه 19 آذر 1397