برچسب شده با

برچسب شده با دکتر حسین پیری

قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

مطالب/ قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

                           
      قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت استاد راهنما: دکتر حسین پیری
يکشنبه 28 بهمن 1397
معرفی رئیس دانشگاه بناب

صفحات/ معرفی رئیس دانشگاه بناب

                           
      معرفی رئیس دانشگاه بناب معرفی رئیس دانشگاه بناب
پنجشنبه 9 شهريور 1396