برچسب شده با دکتر حسین پیری
مطالب/ قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت                            
      استاد راهنما: دکتر حسین پیری
يکشنبه 28 بهمن 1397
صفحات/ معرفی رئیس دانشگاه بناب                            
      معرفی رئیس دانشگاه بناب
پنجشنبه 9 شهريور 1396