برچسب شده با دکتر فریبرز رحیمی
مطالب/ عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه                            
      استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397