دکتر بهزاد بینش

سمت سازمانی:رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
تلفن داخلی: 1620

  • 37740194
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/63/