محمود سعیدنژند

سمت سازمانی:مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات
تلفن داخلی: 1110

  • 37740156
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/60/