امیر رضا صمدزاده

سمت سازمانی:مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
تلفن داخلی: 1140

  • 37745920
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/5/