فرید اکبری


سمت سازمانی:تکنسین امور فناوری اطلاعات

  • 1331
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/22/