کاوه افتخاری


سمت سازمانی:رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

  • 1334
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/19/