دکتر علی اوصالی

سمت سازمانی:رئیس اداره حراست

تلفکس: 37721088

  • 1200
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/107/