دکتر رضا عبدی


سمت سازمانی:رئیس دانشکده علوم پایه , رئیس دانشکده هنر و معماری

  • 1340
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/102/