دکتر بابک عبازاده

سمت سازمانی:رئیس دانشکده فنی و مهندسی

  • 1350
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/100/