آرشیو دفاعیه ها

تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

(77)

اساتید راهنما: دکتر محمد اسدپور و دکتر کریم عباسیان

دوشنبه 15 بهمن 1397
طراحی و شبیه سازی یک میکروسازه مبتنی بر نیروی الکتریکی به منظور ایجاد پدیده آشوب و مخلوط کنندگی در داخل میکروکانال

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

طراحی و شبیه سازی یک میکروسازه مبتنی بر نیروی الکتریکی به منظور ایجاد پدیده آشوب و مخلوط کنندگی در داخل میکروکانال

(69)

استاد راهنما: دکتر حاجی آقایی وفایی/دکتر اسدپور

دوشنبه 15 بهمن 1397
مدیریت انرژی در جهت کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با استفاده از بارهای پاسخگو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

مدیریت انرژی در جهت کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با استفاده از بارهای پاسخگو

(27)

استاد راهنما: دکتر محمدباقر دلقوی

يکشنبه 14 بهمن 1397
ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

ساخت و بررسی میدانی دستگاه ارزیابی عینی اسپاستیسیته عضلات در مفصل زانو توسط تست پاندول

(35)

اساتید راهنما: دکتر فریبرز رحیمی و دکتر محمودرضا آذغانی

يکشنبه 14 بهمن 1397
زیست حسگرها و کاربرد آن در تشخیص سرطان

زیست حسگرها و کاربرد آن در تشخیص سرطان

(742)

استاد راهنما: دکتر امیر مدنی

يکشنبه 13 اسفند 1396
وجود و منحصربفردی جواب مسائل مقدار اولیه برای معادلات دیفرانسیل کسری

وجود و منحصربفردی جواب مسائل مقدار اولیه برای معادلات دیفرانسیل کسری

(567)

اساتید راهنما: دکتر حمیدرضا مرآثی/ دکتر حجت افشاری

شنبه 5 اسفند 1396
جواب دقیق معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری زمان با روش زیرفضای ناوردا

جواب دقیق معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کسری زمان با روش زیرفضای ناوردا

(591)

استاد راهنما: دکتر میرسجاد هاشمی

سه شنبه 24 بهمن 1396