آرشیو دفاعیه ها

بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه

(104)

اساتید راهنما: دکتر رضا آقبلاغی - دکتر عبدالله اسلامی مجد

سه شنبه 30 بهمن 1397
قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

(86)

استاد راهنما: دکتر حسین پیری

يکشنبه 28 بهمن 1397
چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

(55)

استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه

شنبه 27 بهمن 1397
مطالعه اثر فارادی افزایش یافته در ساختارهای لایه ای حاوی گرافن

جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری-دانشکده علوم پایه

مطالعه اثر فارادی افزایش یافته در ساختارهای لایه ای حاوی گرافن

(85)

استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه

چهارشنبه 24 بهمن 1397
حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

(55)

استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی

چهارشنبه 24 بهمن 1397
روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

(64)

استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی

چهارشنبه 24 بهمن 1397
تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

(61)

استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست

پنجشنبه 18 بهمن 1397
سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

(54)

استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست

پنجشنبه 18 بهمن 1397
ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشکده علوم پایه

ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک

(71)

استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست

پنجشنبه 18 بهمن 1397
عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

(55)

استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور

دوشنبه 15 بهمن 1397