آرشیو

مطالعه اثر فارادی افزایش یافته در ساختارهای لایه ای حاوی گرافن

جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری-دانشکده علوم پایه

مطالعه اثر فارادی افزایش یافته در ساختارهای لایه ای حاوی گرافن

(84)

استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه

چهارشنبه 24 بهمن 1397
حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

(52)

استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی

چهارشنبه 24 بهمن 1397
روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

(62)

استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی

چهارشنبه 24 بهمن 1397
تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

تکینگی های زینی از پیچیدگی 1 سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر

(61)

استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست

پنجشنبه 18 بهمن 1397
سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر روی جبرهای لی با بعد پایین

(54)

استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست

پنجشنبه 18 بهمن 1397
ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشکده علوم پایه

ناورداهای فومنکو-زیشانگ سیستم های انتگرال پذیر با تکینگی های سیمپلکتیک

(69)

استاد راهنما: دکتر قربانعلی حقیقت دوست

پنجشنبه 18 بهمن 1397
عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

(55)

استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور

دوشنبه 15 بهمن 1397
تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

تشخیص هویت با استفاده از یادگیری عمیق مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

(77)

اساتید راهنما: دکتر محمد اسدپور و دکتر کریم عباسیان

دوشنبه 15 بهمن 1397
طراحی و شبیه سازی یک میکروسازه مبتنی بر نیروی الکتریکی به منظور ایجاد پدیده آشوب و مخلوط کنندگی در داخل میکروکانال

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

طراحی و شبیه سازی یک میکروسازه مبتنی بر نیروی الکتریکی به منظور ایجاد پدیده آشوب و مخلوط کنندگی در داخل میکروکانال

(69)

استاد راهنما: دکتر حاجی آقایی وفایی/دکتر اسدپور

دوشنبه 15 بهمن 1397
مدیریت انرژی در جهت کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با استفاده از بارهای پاسخگو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

مدیریت انرژی در جهت کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با استفاده از بارهای پاسخگو

(27)

استاد راهنما: دکتر محمدباقر دلقوی

يکشنبه 14 بهمن 1397