حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : رئیس دانشگاه
اسامـی افــــراد : دکتر کریم عباسیان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-37738180 شمــاره فـکـس : 041-37740800
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر
اسامـی افــــراد : مجید قربان نژاد شماره داخلــی : 1101
شماره مستقیم : 041-37738180 شمــاره فـکـس : 041-37738180
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : مسئول روابط عمومی
اسامـی افــــراد : مجتبی فتحی زاده شماره داخلــی : 1901
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 1104
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی و پژوهشی
اسامـی افــــراد : دکتر علی حاجی بدلی شماره داخلــی : 1300
شماره مستقیم : 041-37721066 شمــاره فـکـس : 041-37721066
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر
اسامـی افــــراد : مهدی جباری شماره داخلــی : 1301
شماره مستقیم : 041-37721066 شمــاره فـکـس : 041-37721066
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 1103
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : مدیر فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : غلامعلی نژاد حاجی علی ایرانی شماره داخلــی : 1640
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : رحیم اروج زاده شماره داخلــی : 1802
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : کارشناس فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : فرید اکبری شماره داخلــی : 1505
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :