معرفی ریاست دانشگاه


دکتر کریم عباسیان
مرتبه علمی:
دانشیار
پست الکترونیک: k_abbasian@bonabu.ac.ir


سوابق تحصیلی: 
- دکتری - 1387- مهندسی برق-الکترونیک گرایش مدارات مجتمع نوری- دانشگاه تبریز- ایران  
-  فوق لیسانس - 1376- مهندسی برق-الکترونیک گرایش پردازش الگو- دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران 
-  لیسانس - 1373- مهندسی برق-الکترونیک- دانشگاه ارومیه- ایران 

سوابق علمی و پژوهشی:
- انتشار 34 مقاله درمجلات علمی (ISI)
- انتشار 70 مقاله در کنفرانس ها
- داوری 50 مجله ISI
- راهنمایی و مشاوره 55 پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

تعداد کتب چاپ شده و عنوان کتب: 
- ادوات نانوفوتونیک مجتمع
- فیزیک الکترونیک حالت جامد

تجربیات کاری و سوابق اجرایی:
- معاون آموزشکده فنی و مهندسی بناب وابسته به دانشگاه تبریز 1381-1378
- رئیس دانشکده فنی و مهندسی بناب 1384-1381
- معاون دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریز 1394-1393
- مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه تبریز 1396-1394