معرفی ریاست دانشگاه
Publications and presentations: 

1. 50 papers in international ISI indexed Journals,

2. 9 papers in national Journals,

3. 107 papers in international and national scientific conferences,

4. 8 Iranian patents.

 

Citation acquired from Scopus database on 12-April-2016:

Citations: 316 total citations by 160 documents.

h-index= 11

  

 Curriculum Vitae

Personal Data:

Name

Surname

Date of Birth

Place of Birth

Nationality

Sex

Marital Status

Mojtaba

Abbasian

1977

Bonab

Iranian

Male

Married

 

Telephone

Fax

E-mail

(+98)(411)(5492301)

 

 

m_abbasian20@yahoo.com

m_abbasian@pnu.ac.ir

 

Educational Background: (Last One First) 

Certificate Degree

Field of Specialization

Name of Institution Attended

Date Received

Ph.D

Organic (Polymer) Chemistry

Tabriz University

2007

M.Sc.

Organic (Polymer) Chemistry

Tabriz University

2003

Bsc

Pure Chemistry

Tabriz University

2001

 

Academic Positions: (Last One First)

 

Title of Position

Field of Specialization

Date

Name of  Institution

Assistant Professor

Polymer and Organic Chemistry

2007

Payame Noor University of Tabriz

 

Title of Doctorate Thesis:

 

Graft Copolymerization of Styrene onto PVC (Poly vinyl chloride) and sPS (syndiotactic Polystyrene) by Living Radical Polymerization

 

 

Title of M.Sc. Thesis:

 

Syntheis of some controlled grafted copolymer of SBR (Styrene Butadiene Ruber)

 

 

 

Research Interest:

 

Living Free Radical Polymerization (TEMPO, ATRP, RAFT)

Miniemulsion Polymerization

Synthesis of Nano materials and nanocomposite

Organic Chemistry

Synthesis of conductive polymer and nanocomposite

 

 

 

 Teaching Experiences: (Last One First)

 

Title of Course

Level

Dates

Name of  Institution

From

To

Organic Chemistry (I)

Pure and applied chemistry Undergraduate

 

 

Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

Organic Chemistry (II)

Pure and applied chemistry Undergraduate

 

 

Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

Organic Chemistry (III)

Pure and applied chemistry Undergraduate

 

 

Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

Polymer Chemistry

Pure and applied chemistry Undergraduate

 

 

Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

Chemistry 1 and 2

Pure and applied chemistry Undergraduate

 

 

Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

Lab of Polymer Chemistry

Pure and applied chemistry Undergraduate

 

 

University of Tabriz and  Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

Separation and Identification of Organic Materials

Pure and applied chemistry Undergraduate

 

 

University of Tabriz and  Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

 

 

 

 

 

Industrial Chemistry

Pure and applied chemistry Undergraduate

 

 

Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

 

 

 

 

 

 

Medical Chemistry

Pure and applied chemistry

 

 

Payame Noor University of Tabriz and Maragheh

 

Undergraduate

 

 

 

Special Idea in Organic Chemistry

Organic Chemistry Graduate

 

 

Payame Noor University of Tabriz

 

Advanced idea in Organic Chemistry

Undergraduate

 

 

Payame Noor University of Tabriz

 

 

Organic Chemistry Graduate

 

 

 

Special Idea in Organic Chemistry

Ph. D level

 

 

Payame Noor University of Tabriz

 

 

 

 

 

 

Advanced idea in Organic Chemistry

Ph. D level

 

 

Payame Noor University of Tabriz

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Thesis Supervision:

 

No.

Student’s Full Name

Level

Date

Title of Thesis

 

1.

 

Asghar Fathi

 

Master Student

 

2008-2009

Synthesis and characterization of poly methyl methacrylate - g - poly( styrene – methylstyrene ) copolymer nanocomposite

 

2.

 

Mohammad Zahed Ghadami

 

Master Student

 

2008-2009

Synthesis and characterization of poly methyl methacrylate -graft-styrene-chloro methyl styrene copolymer nanocomposite by melting and solution techniqe

 

 

3.

 

Mehdi Jaymand

 

Master Student

 

2008-2009

Chemical and electrochemical grafting of polyaniline onto poly (styrene-methylstyrene) copolymers synthesized by nitroxide mediated living radical polymerization and preparation on obtained nanocomposites copolymers

 

4.

 

Saeid Yeghane Fathi

 

Master Student

 

2008-2009

New route in functionlization of single walled carbon nanotubes via controlled radical polymerization

 

 

 

 

 

 

5.

 

Maryam Shahparian

 

Master Student

 

2008-2009

Synthesis and modification of polypropylen by living polymerization and synthesis of their nanocomposites

استفاده از روش پلیمریزاسیون زنده رادیکالی و پلیمریزاسیون درجا برای تهیه نانوکامپوزیت های پلی استایرن-سیلیکات

 

6.

 

Robab Mahi

 

Master Student

 

2009-2010

Using of living free radical polymerization and insiyu polymerization method for polystyrene0silicate nanocomposites

 

 

 

 

 

 

7.

 

Hassan Bahrami

 

Master Student

 

2009-2010

Synthesis of poly pyrol nanocomposite by living free radical polymerization

سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت رسانای الکتریکی کوپلیمر پیوندی پلی استایرن بر روی پلی پیرول با روش های پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی، شیمیایی و پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده

 

 

 

 

 

 

8.

 

Mitra Amirmanesh

 

Master Student

 

2009-2010

Synthesis of polymer nanocomposite by polymericaly modified silica that was synthesiszed with living free radical polymerizarion

تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری با سیلیکات های اصلاح شده با اصلاحگرهای پلیمری سنتز شده با روش پلیمریزاسیون زنده رادیکالی

 

 

 

 

 

 

9.

 

Habib Amiri

 

Master Student

 

2010

Preparation of conductive nano composites based on poly (aniline-co-ethyl 3 amino banzoate) and poly (aniline-co-butyl 3 – amino benzoate) copolymer

10

 

Leili Sadr

 

Master Student

 

 

2011

Living radical polymerization of styrene onto poly(ethylene-terfetalate) and preparation of their nanocomposite by solution method

پلیمریزاسیون زنده رادیکالی پلی استایرن بر روی سطح پلی (اتیلن-ترفتالات) و استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول برای تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری مربوطه

 

 

 

Master Thesis Supervision:

 

No.

Student’s Full Name

Level

Date

Title of Thesis

11

Shadi Hasanzadeh

Master Student

 

2011

سنتز،شناسایی و بررسی رفتار تورمی هیدروژل ابر جاذب ژلاتین-گرافت-پلی(آکریلیک اسید-کوپلیمر-ایتاکونیک اسید

12.

Samira Alimirzalo

Master Student

 

2012

Synthesis and Study of Physicochemical Characteristics of Fe3O4 Magnetic Nanocomposited Based on Poly (N-Isopropylarcylamide) for Anti-Cancer Drug Delivery

سنتز و مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوکامپوزیت های مغناطیسی Fe3O4 بر اساس پلی ان-ایزوپروپیل آکریل آمید برای دارورسانی داروهای ضد سرطان

13.

Lida Ahmadkhani

Master Student

2012

Synthesis of Well-Defined Polyaniline/ZnO,TiO2, Fe3O4 Nanocomposite by Controlled Radical Graft Polymerization and insitu Chemical Oxidative

سنتز نانوکامپوزیت های پلی آنیلین/اکسید روی، تیتانیوم، اکسید آهن با ساختار مشخص با استفاده از پلیمریزاسیون پیوندی رادیکالی کنترل شده و اکسیداسیون شیمیایی درجا

14.

Nafiseh Khakpour

Master Student

2012

Modification of Zinc Oxide and Titanium Oxide Nanoparticles via Surface-Initiated Controlled Radical Polymerization

اصلاح نانوذرات اکسید روی و اکسید تیتانیوم از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل آغاز شده سطحی

15.

Shiva Asadi

Master Student

2012

Synthesis of Polystyrene Functionalized Multi Walled Carbon Nanotube by Nitroxide Mediated Radical Polymerization And insitu Polymerization

سنتز نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانوتیوب های کربنی چند دیواره عامل دار شده با استفاده از پلیمریزاسیون زنده رادیکالی حدواسط نیتروکسیدی و پلیمریزاسیون درجا

16.

Kobra Nazari

Master Student

2012

Controlled Grafting of Acrylonitrile onto Cellulose Natural Rubber by Living Free Radical Polymerization

پیوند زدن کنترل شده آکریلونیتریل بر روی پلیمر طبیعی سلولز با استفاده از پلیمریزاسیون زنده رادیکالی

17.

Farideh Mahmodzadeh

Master Student

2012

Modification of Chitosan via RAFT polymerization and preparation of Modified Nan composite

اصلاح پلیمر طبیعی چیتوسان با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی RAFT و تهیه نانوکامپوزیت های مربوطه

18.

Mehdi Rasizadeh

Master Student

2012

Synthesis and Characterization of Polyurethane/LDH Nanocomposites by new methods of Polymerization

سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های پلی یورتان/LDH با استفاده از روش های نوین پلیمریزاسیون

19.

Mina Seyyedi

Master Student

2013

Chemical modification of polyurethane by controlled radical polymerization and synthesis of polyurethane/clay nanocamposite by melting method

اصلاح شیمیایی پلی یورتان با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده و سنتز نانوکامپوزیت پلی یورتان/کلی با استفاده از روش ذوب کردن

19.

Sanieh Nasri

Master Student

2013

Synthesis and characterization of chitosan nanotube and poly methyl methacrylate-chitosan nanotube by insitu oxidation polymerization method

سنتز و شناسایی چیتوسان-کربن نانوتیوب و پلی متیل متاکریلات – چیتوسان-کربن نانوتیوب با استفاده از روش پلیمریزاسیون اکسیداسیون درجا

20.

Neghar Narvani

Master Student

2013

اصلاح چیتوسان با پلی یورتان و کاربرد کوپلیمر حاصل در رنگ زدایی رنگ های اسیدی

21.

Haleh Ghaeminia

Master Student

2013

عامل دار کردن کنترل شده پلی پروپیلن برای بدست آوردن کامپوزیت های پلی پروپیلن-نانو تیوب

22.

Elham Eslamian

Master Student

2013

دیر اشتعال پذیر نمودن پنبه با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده دی اتیل آکریلوئیلوکسی اتیل تیو فسفر آمیدات بر روی پنبه و تهیه نانو کامپوزیت های مربوطه

23.

Lida Ahmadzadeh

Master Student

2013

سنتز و شناسایی کوپلیمر های حساس به دما بر پایه هیدروکسی پروپیل سلولز اصلاح شده با زنجیر های جانبی کوپلیمر دودسته ای دوگانه دوست به عنوان نانوحاملین دارویی

24.

Fatemeh Sadeghi

Master Student

2013

سنتز و شناسایی پلیمر های کریستال مایع بر پایه ی هیدروکسی پروپیل سلولز حاوی آزو بنزن

25.

Leila Razavi

Master Student

2013

سنتز کوپلیمر پلی استایرن-کو-پلی آکریلیک اسید به روش پلیمریزاسیون RAFT و تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی اکسید آهن

26.

Poneh Niromand

Master Student

2013

سنتز نانوکامپوزیت پلی آنیلین استخلاف دار/پلیمر طبیعی، مطالعه خواص آنها و کاربرد این نانوکامپوزیت ها در حذف رنگ های واکنش پذیر از پساب نساجی

27.

Parisa Shamseno

Master Student

2013

اصلاح خواص پلی پروپیلن با پیوند زدن پلی استایرن به روش RAFT و تهیه نانوکامپوزیت مربوطه

28.

Manigeh Ostadi

Master Student

2013

استفاده از پلیمریزاسیون  RAFT برای سنتز کوپلیمر دسته ای 4 وینیل پیریدین استایرن و تهیه نانوکامپوزیت کوپلیمر تشکیل شده با نانو تیوب

 

 

 

 

 

29.

Morteza Habibi

Master Student

2013

سنتز و شناسایی کامپوزیت پلی یورتان/کربن نانوتیوب با استفاده از روش های نوین پلیمریزاسیون

30.

Leila Ghodsi

Master Student

2013

پیوند زدن کنترل شده متیل متاکریلات بر روی پلی اتیلن با استفاده از پلیمریزاسیون زنده رادیکالی و تهیه نانوکامپوزیت های مربوطه

31.

Manijeh Ostadi

Master Student

2013

استفاده از پلیمریزاسیون RAFT برای سنتز کوپلیمر دسته ای 4 وینیل پیریدین استایرن و تهیه نانوکامپوزیت کوپلیمر تشکیل شده با نانو تیوب

32.

Saber Ghasemi

Master Student

2016

اصلاح پليمر طبيعي سلولز با استفاده از پليمريزاسيون راديكالي حد واسط نيتروكسيدي( 4-هيدوكسي-2،2،6،6تيترامتيل پي پيريدنN-اكسي)

33.

Mojtaba Bakhshi

Master Student

2016

اصلاح پليمر طبيعي سلولز باپيوند زدن كنترل شده استايرن بااستفاده از روش پليمريزاسيون راديكالي حد واسط نيتروكسيدي واينيفرتر tempoوتهيه نانو كامپوزيت پليمر اصلاح شده

34.

Saeid Rasa

Master Student

2016

سنتز موثر تک ظرفی-سه جزئی-کاتالیز شده 3و6- دی آریل پیرید آزین های استخلافدار جدید

35.

Mir Hassan Valiollahi

Master Student

2016

سنتز نانو كامپوزيت چيتوستان -پلي آنيلين - مالئيك انيد ريد-پلي استايرن- روي اكسيد با روش پليمريزاسيون در جا وبررسي خواص حرارتي -هدايتي كامپوزيت تشكيل شده

36.

Ozra Khalili

Master Student

2016

سنتز پلي آكريليك اسيد پيوند شده برروي زانتات بااستفاده ازپليمرزاسيون RAFTوتهيه نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي پوشش داده شده باكوپليمرهاي انيوني جهت دارورساني داروي ضدسرطان دوكسوروبيسين

37.

Parisa Hasanzadeh

Master Student

2016

تهيه نانو كامپوزيت هاي اكسيد روي پوشش داده شده با كوپليمرهاي كاتيوني به روش پليمريزاسيون

38.

Fathemeh Heydari

Master Student

2016

اصلاح سلولز با استفاده از پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم آكريلو نيتريل براي حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي

39.

Nasim Soleimanzadeh

Master Student

2016

سنتز تركيبات نانو پارتيكل هاي مغناطيسي آهن متصل به لينكر

40.

Mehdad Bagharaei

Master Student

2015

پليمريزاسيون پيوندي راديكالي كنترل شده اكرليك اسيد برروي سلولز بااستفاده از معرف 4-سيانو4-غنيل كربوتيول -سولفا نيل -پنتا نوئيك اسيد

Master Student

 

Master Student

 

Master Student

 

 Doctorate Thesis Supervision:

No.

Student’s Full Name

Level

Date

Title of Thesis

1.

Bahaeddin Rashidzadeh

Ph.D Student

2010-2013

(تاریخ دفاع:17/3/93)

سنتز نانوکامپوزیت های پلیمری انواع مشتقات استایرن با جرم مولکولی کنترل شده با استفاده از روش پلیمریزاسیون برگشت پذیر افزایشی انتقال زنجیر (RAFT)

2.

Mousa Pakzad

Ph.D Student

2012-201 5

(تاریخ دفاع:

31/4/94)

اصلاح شیمیایی سلولز به روش پلیمریزاسیون زنده رادیکالی و سنتز نانوکامپوزیت های سلولز اصلاح شده

3 .

Vahid Hoshanghi

Ph.D Student

2012-2015

4 .

Lida AhmadkhaniPh.D Student

2013-2016

5.

Shadi Hassan zadeh

Ph.D Student

 

6.

Farideh Mahmoudzadeh

Ph.D Student

7.

Hassan Rafiei

Ph.D Student

8.

Leila Soltanmoradi

Ph.D Student

9.

Leila Bagheri

Ph.D Student
Master and Doctorate Thesis Adviser:
 

No.

Student’s Full Name

Level

Date

Title of Thesis

1.

Ommolbanin Badalkhani

Master Student

2009

Meltable polyaniline and soluble in nonpolar solventes: synthesis, characterization and study of properties

2.

Somayyeh Jahed Shabestary

Master Student

2010

Preperation of polyacrylate/methacrylates via ATRP and grafting of some of thesis polymers on nano polyaniline, then investigation of their properties

3.

Hassan Kianfar

Master Student

2011

تهیه نانوذرات قابل فرسایش حاوی داروهای آنتی بیوتیک و کاربرد آن در تهیه نانوسوسپانسیون های دارویی

4.

 

Samin Hamidi Shishevan

 

 

Master Student

2011

Synthesis of Nano Graft Poly (N-isopropylacrylamide) onto Poly (caprolactone-co-x- bromo-caprolactone) macroinitiator and investigation some properties

سنتز نانوکوپلیمر پیوندی پلی( N –ایزوپروپیل آکریل آمید بر روی ماکروآغازگر پلی (گاما-کاپرولاکتون-کو-آلفا- برومو-گاما-کاپرولاکتون) و بررسی برخی خواص

 

5.

 

 

Masomeh Faramarzi ligvan

 

Master Student

2011

 

Synthesis of 1,2,3-triazole derivative from alkylenes and 2-(4-azidomethylphenyl)-9-phenyl-4H-Pyran-4-one

سنتز مشتقات 1،2،3 – تری آزول از آلکین ها و 2-(4-آزیدو متیل فنیل)-6-فنیل- 4H – پیران-4-اون

6.

Sanam Lamei Harvani

Master Student

2011

سنتز و مطالعه نانواکسید های نیکل و کروم و استفاده از آنها در تخریب فوتوکاتالیتیکی برخی رنگ های آلی

7.

 

Parvaneh Naseri

(Zanjan)

 

 

Master Student

2011

 

 

مطالعه خصلت آروماتیسیته مشتقات جدید تریاپنتافولوالن ها با استفاده از روش دی اف تی

8.

 

Elham Yaghobi Beyrami(Zanjan)

 

 

Master Student

2011

 

 

واکنش های سه جزئی پیریدین کربالدهید ها و مشتقات بنزوئیک اسید و ایزوسیائید ها در آب و مطالعات تئوری مربوطه

9.

 

Shahram Moghaddam

 

 

Master Student

 

2011

Preparation of sulphur polymer cement based on sulphur, dicyclopentadien and cutting waste oil C7 and perparation terms study, structure and properties

تهیه سیمان پلیمر گوگردی بر مبناب گوگرد، دی سیکلو پنتادی ان (DCPD) و ضایعات برش نفتی C7 : بررسی شرایط تهیه، ساختار و خواص

 

10.

 

Mohsen Omid Abdolrazagh

 

 

Master Student

 

2013

 

Synthesis of Maleic anhydride-2-hydroxyehyl methacrylate copolymer by radical polymerization and amination of copolymer with amines

سنتز کوپلیمر مالئیک انیدرید-2-هیدروکسی اتیل متاکریلات به روش پلیمریزاسیون رادیکالی و آمین دار کردن کوپلیمر با آمین ها

 

11.

Yousef YarAhmadi

 

Master Student

 

 

2013

Synthesis of Nano Graft poly(2-hydroxyl ethyl methacrylate) on to Poly (Caprolacton – co- a- bromo-caprolacton) as macroinitiator and investigation some properties

سنتز نانوکوپلیمر پیوندی پلی (2-هیدروکسی اتیل متاکریلات) بر روی ماکروآغازگر پلی (گاما-کاپرولاکتون-کو-آلفا-برومو-گاما-کاپرولاکتون) و بررسی برخی خواص آن

 

12.

Rogayyeh Peygami

Master Student

 

 

2013

تهیه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با هیدروکسید های دوگانه لایه ای بر پایه نیکل-آهن و کاربرد آن در اندازه گیری نیتروبنزن

13.

Parivash Jafarpour

Master Student

 

 

2013

تهیه نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل با نانوتیوب کربنی حاوی پلی (اتیلن گلیکول منو متیل اتر) و سپس بررسی خواص مکانیکی و پیایداری حرارتی آنها

14.

Mahnaz Javid

Master Student

 

 

2013

تهیه کوپلیمر پیوندی (استایرن-بی تیوفن) و بررسی ساختار و خواص آنها

15.

Homa Najjar Darbandi

Master Student

(Shahid madani university)

 

 

2013

سنتز کوپلیمر های دوگانه دوست جدید به منظور تهیه میسل های با اتصال عرضی به عنوان نانوحاملان دارو

16.

Mojtaba Sheikhzadeghan

Master Student

 

 

2013

شناسایی و تعیین کمی مونومر آکریل آمید و کل کربن آلی (TOC)   در آب خروجی تصفیه خانه نهند تبریز و بررسی شرایط بهینه حذف مواد آلی با روش ازن زنی

17.

Nafiseh Sorkhishams

Master Student

 

 

2013

تهیه پلیمر های ستاره ای زسانا در ابعاد نانو از پلیمریزاسیون شیمیایی آنیلین با هسته ی گلوکوز و بررسی خواص آنها

18.

Ramin Bagheri Sakha

Master Student

 

 

2013

کوپلیمریزاسیون N -ایزوپروپیل آکریل آمید – مالئیک انیدرید و باز شدن حلقه مالئیک با استفاده از آمین های مختلف و بررسی ساختار و خواص آن

19.

Mojghan Esmati

Master Student

 

 

2013

سنتز و شناسایی کوپلیمر های 1،2،3 تری آزول بر پایه مشتق آزیدوکوجیک اسید با استایرن و تهیه نانوکامپوزیت های مربوطه

20.

Somayyeh Davtalab

Master Student

 

 

2013

تهیه پلیمر های ستاره ای سه شالخه ای رسانا بر مبنای پلی آنیلین با منو متیل اتر پلی اتیلن گلیکول و بررسی برخی از خواص آنها

21.

Vahideh Badr valizad

Master Student

 

 

2013

تهيه پليمر شانه اي رسانا از نانو تيوب كربني با پلي اتيلن گليكول و پلي آنيلين و بررسي برخي خواص پليمر شانه ايي رساناي سنتز شده

22.

Seyyed Vahhajeh Mosavi

Master Student


2016

تهيه نانو كامپوزيت مغناطيسي از كوپليمر استايرن عامل دار شده با دي اتيل مالونات و fe3o4 به اكسيداسيون شيميايي و درحضور معرف r aft و بررسي خواص مغناطيسي نانوكامپوزيت سنتز شده

23.

Somayyeh Jafari

Master Student


2016

سنتز رنگهاي آزويي با4.هيدروكسي كومارين وبنزوئيل استن،سپس بررسي ساختار وبرخي خواص آنها نظير آنتي با كتريال

24.

Elmira Naderi

Master Student


 

سنتز وشناسايي يك ماكرو اغاز گر جديد پليمريزاسيون انتقال اتم بر پايه كوجيك اسيد براي تهيه پلي استايرن ومطالعه برخي خواص ان

25.

Seyyed Jafar Mosavi

Master Student


 

سنتز پليمرهاي ستاره اي شكل بر پايه n-ايزوپروپيل اكريل اميدnipamوكاپرولاكتون clبااستفاده از هسته مركزي گليسرول وبررسي خواص انها

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

سوابق اجرایی و مدیریتی:

1- ریاست دانشگاه پیام نور واحد هریس (از سال شهریور ماه  1387 تا مهر ماه 1388)

2- معاون بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی (از تیر ماه 1388 تا دی ماه 1389)

3- معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (تیرماه 1390 تا دی ماه 1390)

4- معاون اجرایی و پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ( دی ماه 1390 تا مهرماه 1391)

5- سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (سوم شهریور ماه 1392 تا 24 اسفند ماه 1392)

6- رئیس دانشگاه سراسری بناب با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی (24 فروردین ماه 1393 تا الان)

 

 Publications:

 A: Books

 

Title

Type of Work

Publisher

Date of Publication

Translation

Compilation


 

B: Invention

1- تهیه پلیمر های هادی جریان الکتریسیته قابل فراورش با استفاده از روش های نوین پلیمریزاسیون کنترل شده

تاریخ ثبت  اختراع:19/08/1388  نویسندگان: مجتبی عباسیان – مهدی جایمند (ایران)

2-  استفاده از پلیمریزاسیون های کنترل شده برای بهبود کارایی پلیمر فضا گزین پلی استایرن سندیوتاکتیک

تاریخ ثبت  اختراع:19/08/1388  نویسندگان: مجتبی عباسیان – مهدی جایمند (ایران)

 3-        سنتز نانوذرات فعال برای تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری با جرم مولکولی کنترل شده

تاریخ ثبت  اختراع:19/08/1388  نویسندگان: مجتبی عباسیان – مهدی جایمند (ایران)

 4-      استفاده از پایدار کننده پتروشیمیایی نیتروکسیدی جهت بهبود خواص پلی استایرن سندیوتاکتیک

تاریخ ثبت  اختراع:19/08/1388  نویسندگان: مجتبی عباسیان – مهدی جایمند (ایران)

 5-     سنتز بازدارنده های فرایند های پتروشیمیایی با استفاده از حدواسط های نیتروکسیدی

تاریخ ثبت  اختراع:30/09/1388  نویسندگان: مجتبی عباسیان (ایران)

(در حال عقد قرارداد با پتروشیمی پارس جنوبی)

 

6-        تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری هادی جریان الکتریسیته قابل فراورش با ترکیب روش های پلیمریزاسیونی زنده

تاریخ ثبت  اختراع:19/08/1388  نویسندگان: مجتبی عباسیان – مهدی جایمند (ایران)

 

7-    سنتز نانوکامپوزیت های کوپلیمری مشتقات استایرن-اکسید روی مورد استفاده در پوشش های پلاستیکی آنتی باکتریایی

تاریخ ثبت  اختراع:11/11/1388  نویسندگان: مجتبی عباسیان – سعید یگانه فتحی علی رضا ختایی (ایران)

 

8-        سنتز نانوکامپوزیت های پلیمری مورد استفاده در صنایع بسته بندی مواد با استفاده از نانوذرات روی اکسید به روش پلیمریزاسیون در جا

تاریخ ثبت  اختراع:11/11/1388  نویسندگان: مجتبی عباسیان – سعید یگانه فتحی علی رضا ختایی (ایران)

 

 

 

Published Papers in ISI Journals

 

1 - Mojtaba Abbasian, Hassan Namazi, Ali Akbar Entezami.; ‘‘Living’’ radical graft polymerization of styrene to styrene butadiene rubber (SBR) with 2,2,6,6- tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)., Polym. Adv. Technol, 15, 1-6 (2004).

 2. Farhad Bani, Mojtaba Abbasian, Faramarz Afshar Taromi, Ali Akbar Entezami, Polystyrene grafted to ABS backbone by living radical polymerization with TEMPO., Iranian Polymer Journal, 13, 513-520 (2004).

 3. Salamat Tizpar, Mojtaba Abbasian, Faramarz Afshar Taromi, Ali Akbar Entezami, Grafting of poly (methyl methacrylate) or polyacrylonitrile onto polystyrene using ATRP technique., Journal of Applied Polymer Science, 100, 2619-2627 (2006).

 4. Mojtaba Abbasian, Ali Akbar Entezami, Metal-Catalyzed living radical graft copolymerization of styrene initiated from arylated poly (vinyl chloride)., Iranian Polymer Journal, 15, 393-402 (2006).

 5. Mojtaba Abbasian, Ali Akbar Entezami, Nitroxide mediated living radical polymerization of styrene onto poly (vinyl chloride)., Polymer For Advanced Technologies, 18, 306-312, (2007)

 6. Ali Akbar Entezami, Mojtaba Abbasian, Recent Advances in Synthesis of New polymers by Living Free Radical Polymerization., Iranian Polymer Journal (Review), 15(7), 583-611 (2006)

 7. Ali Chaderi, Mojtaba Abbasian, Sohrab Rahmani, Hassan Namazi, Habibollah Baharvand, Ali Akbar Entezami., Preparation of Anion-Exchange Resin from Styrene-divinylbenzene Copolymer Obtained by Concentrated Emulsion Polymerization Method., Iranian Polymer Journal ,15, 497-504 (2006).

 8. Parisa Shoaeifar, Mojtaba Abbasian, Ali Akbar Entezami., A convenient method for preparation of amphiphilic monomethoxypoly (ethylene glycol)-polystyrene diblock copolymer by NMRP technique., Journal of Polymer Reasearch,14, 45-52 (2007) .

 9. Mojtaba Abbasian, Sohrab Rahmani, Reza Mohammadi, Ali Akbar Entezami., Graft Copolymerization of Styrene or Methyl Methacrylate onto Syndiotactic Polystyrene by ATRP technique., Journal of Applied Polymer Science. 104, 611-619 (2007).

 10. Sohrab Rahmani, Mojtaba Abbasian, Peyman Najafi Moghaddam and Ali Akbar Entezami, Investigation of Styrene/1-Hexene Copolymerization by Homogeneous and Heterogeneous bisindenyl ethane zirconium dichloride catalyst systeme., Journal of Applied Polymer Science. 104, 4008-4014 (2007).

 11. Homa Gheybi, Mojtaba Abbasian, Peyman Najafi Moghaddam, Ali Akbar Entezami, Chemical modification of polyaniline by N-grafting of polystyrene synthesized via ATRP, Journal of Applied Polymer Science. 106,3495-3601 , (2007) .

 12. A. Yazdankhah, S. E. Moradi, S. Amirmahmoodi, M. Abbasian, S. Esmaeily Shoja, Enhanced sorption of Cadmium Ion on highly ordered nanoporous carbon by using different surfactant modification.,Microporous and Mesoporous Materials, 133,1-3,45-53,2010.

 13. E. Vessally, M. Abbasian, A. Ramazani, and A. R. Poor Heravi, HETEROATOM EFFECTS ON SINGLETTRIPLET ENERGY GAPS OF DIVALENT FIVE-MEMBERED RING X2C2H2C (X = N, P, As, AND Sb).  Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 185:705–708, 2010.

 14. L. Edjlali, E. Vessally, and M. Abbasian. Solar Energy Absorption in NorbornadieneQuadricyclane System through Electron Donating or Withdrawing Substituents. Russian Journal of Physical Chemistry A, Vol. 85, No. 5, pp. 814818.2011.

 15. Mojtaba Abbasian, Synthesis of Functional Syndiotactic Polystyrene Copolymers with Graft and Block Structures by Nitroxide-Mediated Living Radical Polymerization . Journal of Elastomers and Plastics. 43,481-497 (2011)

 16. Mojtaba Abbasian "Exfoliated Poly (styrene-co-methylstyrene) grafted- Polyaniline/LDH nanocomposite synthesized by solvent blending method", Journal of Applied Polymer Science. 122, 2573-2582 (2011).

 17. Mojtaba Abbasian, Mehdi Jaymand , Mohammad Zahed Ghadami and Asghar Fathi, Preparation of Reactive and Thermal Stable Hyperbranched Graft Copolymers/ Clay Nanocomposite via `Living' Free Radical Polymerization. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 6,168-179 (2010).

 18. Mojtaba Abbasian, Mehdi Jaymand and Solmaz Esmaeily Shoja, " Synthesis and characterization of terpolymer derived from styrene,   methylstyrene and polyaniline and its organoclay nanocomposite", Journal of Applied Polymer Science. 125, E131-E140 (2012).

 19. M.Abbasian, A.Ghaderi, H. Namazi and A.Entezami, "Preparation of Anion-Exchange Resin Based on Styrene-Divinylbenzene Copolymer Obtained by Suspension Polymerization Method" Polymer-Plastics Technology and Engineering. 50,1606-1612 (2011).

20.  Mojtaba Abbasian, Solmaz Esmaeily Shoja Bonab, Parisa Shoaeifar and Ali Akbar Entezami. Synthesis and Characterization of Amphiphilic Methoxypoly(ethylene glycol)-polystyrene Diblock Copolymer by ATRP and NMRP Techniques. Journal of Elastomers & Plastics. 44(2), 205-220 (2012).

 21.  Mojtaba Abbasian, Solmaz Esmaeily Shoja Bonab. Nitroxide Mediated and Atom Transfer Radical Graft Polymerization of atactic polymers onto Syndiotactic Polystyrene. Braziliab jornal of chemical society. 29(2), 285-294 (2012)(ISI).

 22. Mojtaba Abbasian, Asghar Fathi, Ali Akbar Entezami, and Mehdi Jaymand, Preparation and Characterization of Hyperbranched Polystyrene Nanocomposite Synthesized by Living Radical Polymerization and Solution Intercalation Method, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, Vol. 24, No. 6, 433-443 (2012).

 23. Mojtaba Abbasian, Robab Mahi, Synthesize of Polymer–Silicate Nanocomposites by In Situ Metal-Catalyzed Living Radical polymerization, POLYMER COMPOSITES, 33, 933-939 (2012).

 24. Mojtaba Abbasian, Maryam Shahparian, Solmaz Esmaeily Shoja. Well-defined poly(methyl methacrylate) grafted to isotactic polypropylene by metal-catalyzed living radical polymerization, Journal of Elastomers & Plastics. 45,317-331  (2012).

 25. Mojtaba Abbasian, Solmaz Esmaeily Shoja, Maryam Shahparian. Synthesis of hyperbranched polypropylene/organoclay nanocomposites by Metal Catalyzed Radical polymerization and solvent blending methods, Polymer-Plastics Technology and Engineering. 51,1589-1597 (2012).

 26. Saeid Yeghaneh Fathi, Mojtaba Abbasian. A convenient me thod for preparation of polystyrene-single-walled carbon nanotubes by metal-catalyzed living radical polymerization method. Journal of Polymer Engineering, 33(5), 463-470 (2013) .

 27.  M. Abbasian, A. Sattari,. Cell voltage and chlorine current efficiency of aqueous HCl electrolysis. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 8, 178-188 (2013) (ISI)

28. Mojtaba Abbasian, Solmaz Esmaeily Shoja, Maryam Shahparian. Chemical modification of polypropylene by nitroxide mediated living radical graft polymerization of styrene, Iranian Polymer Journal. 22, 209-218 (2013).

 29. M Abbasian, NK Aali, SE Shoja. “Synthesis of Poly (methyl methacrylate)/Zinc Oxide Nanocomposite with Core-Shell Morphology by Atom Transfer Radical PolymerizationJournal of Macromolecular Science, Part A 50 (9), 966-975, (2013)

. 30. A. Sattari , S. Esmaeily Shoja Bonab , Sh. AmirMahmoodi & M. Abbasian, Electrochemical Recovery of Chlorine and Hydrogen from Hydrogen Chloride By-Product Produced in the Petrochemical Industry, Chem. Eng. Comm., 200:1530–1541 (2013).

 31. Mojtaba Abbasian, Saeid Yeghaneh Fathi. Synthesis of Poly Methylstyrene/Zink Oxide (ZnO) nanoparticles nanocomposite by in situ polymerization . Petroleum Research, 77, 44-52(2013).

 32. Mojtaba Abbasian, Solmaz Esmaeily Shoja Bonab, Asghar Fathi. Synthesis of controlled graft copolymer PMMA-g-copoly (styrene-methyl srtyrene) by using atom transfer and nitroxide mediated living radical polymerization. Petroleum Research, (2013) submited.

 33. Mojtaba Abbasian, Robab Mahi, In-situ synthesis of polymer – silica nanocomposites by living radical polymerisation using TEMPO initiator, Journal of Experimental Nanoscience, 9 (8),785-798 (2014).

 34. Mojtaba Abbasian, Bakhshali Masoumi, Abdolhosein Masoudi, and Bahaaldin Rashidzadeh, Synthesis and Characterization of Poly Chloromethylstyrene TiO2-Nanocomposite Through a Simple Method via Reversible Addition-Fragmentation Transfer Polymerization, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 53: 1150–1159 (2014).

 35.  Soodabeh Davaran, Samira Alimirzalu, Kazem Nejati-Koshki, Hamid Tayefi Nasrabadi, Abolfazl Akbarzadeh, Amir Ahmad Khandaghi, Mojtaba Abbasian, Somayeh Alimohammadi,  Physicochemical Characteristics of Fe3O4 Magnetic Nanocomposites Based on Poly(N-isopropylacrylamide) for Anti-cancer Drug Delivery,  Asian Pac J Cancer Prev, 15 (1), 49-54 (2014).

36. Hossein Hosseinzadeh, Mojtaba Abbasian, Shadi Hassanzadeh, Synthesis, characterization and swelling behavior investigation of gelatin-g-poly(acrylic acid-co-itaconic acid), Iran. Chem. Commun. 2, 196-208 (2014).

 37. Mojtaba Abbasiana, Bakhshali Massomia, Bahaaldin Rashidzadeha & Hasan Bahramia, Versatile method for synthesis of electrically conductive polypyrrolepolystyrene clay nanocomposites using ATRP and chemical polymerisation Methods, Journal of Experimental Nanoscience 10 (11), 844- 58 (2015).

 38. Mojtaba Abbasian, Mousa Pakzad and Mitra Amirmanesh. Polymericaly modified clays to preparation of polystyrene nanocomposite by nitroxide mediated radical polymerization and solution blending methods, Polymer composites, Article first published online: 15 JUL 2015 | DOI: 10.1002/pc.23675.

 39. M Abbasian, F Mahmoodzadeh, Synthesis of Chitosan-Graft-Poly (Acrylic Acid) Using 4-Cyano-4-[(Phenylcarbothioyl) Sulfanyl] Pentanoic Acid to Serve as RAFT Agent, Journal of Polymer Materials 32 (4), 527 (2015).

 40. M Abbasian, M Pakzad, A Ramazani, K Nazari, Cellulose Modification Through Grafting of Polyacrylonitrile by Atom Transfer Radical Polymerization, IRANIAN JOURNAL OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (PERSIAN) 28 (4), 323-332 (2015).

 41. Mojtaba Abbasian, Mousa Pakzad and Saeid Yeghaneh Fathi. “Investigation of Morphology, Crystal Structure and Property of ZnO /Poly (Methylstyrene -co- Chloromethyl styrene) Nanocomposite. Indian Journal of Chemical Technology, (2016) Revised.

 42. Mojtaba Abbasian, Nafiseh Khakpour Ali. " Nitroxide-Mediated Radical Polymerization of Styrene Initiated from the Surface of Titanium Oxide Nanoparticles" Journal of Nanostructures 6 (1), 35-42, 2016.

 43. Mojtaba Abbasian, Lida Ahmadkhani. Synthesis of Well-Defined Conductive PSt-g-PANi/ZnO Nanocomposites via Metal Catalyzed and Chemical oxidative Polymerization. Journal of Experimental Nanoscience, (2016) Submited.

 44. Mojtaba Abbasian, Lida Ahmadkhani. Synthesis of conductive PSt-g-PANi/TiO2 nanocomposites by metal catalyzed and chemical oxidative polymerization. Designed Monomers and Polymers 19 (7), 585-595 (2016).

 45. SG Karaj-Abad, M Abbasian, M Jaymand. “Grafting of poly [(methyl methacrylate)-block-styrene] onto cellulose via nitroxide-mediated polymerization, and its polymer/clay nanocomposite. Carbohydrate Polymers 152, 297-305 (2016).

 46.   Mahdi Ghorbani, Bagher Mohammadi, Mahnaz Saraii, Bakhshali Masoumi, Mojtaba Abbasian, Ali Ramazani, Katarzyna Slepokura, and Tadeusz Lis, A Three-Component Reaction for the Synthesis of 1-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-enes, Org. Lett., Article ASAP, DOI: 10.1021/acs.orglett.6b02180 (2016).

 47. M Abbasian, M Pakzad, K Nazari, Synthesis of Cellulose-graft-Poly Chloromethyl Styrene-graft-Polyacrylonitrile Terpolymer/Organoclay Bionanocomposite by Metal Catalyzed Living Radical Polymerization and Solvent Blending Method, Polymer-Plastics Technology and Engineering, in press, (2016).

 48. M Abbasian, F Mahmoodzadeh, Synthesis of antibacterial silver–chitosan-modified bionanocomposites by RAFT polymerization and chemical reduction methods, Journal of Elastomers and Plastics, DOI: 0095244316644858 (2016).

49. M Abbasian, B Masoumi, B Rashidzadeh, Versatile method via reversible addition‐fragmentation transfer polymerization for synthesis of poly styrene/ZnO–nanocomposite, Polymer Engineering & Science 56 (2), 187-195 (2016).

 50. M Abbasian, N Khakpour Aali, Nitroxide-Mediated Radical Polymerization of Styrene Initiated from the Surface of Titanium Oxide Nanoparticles, Journal of Nanostructures 6 (1), 35-42 (2016).

 51. Vahid Hooshangi, Mojtaba Abasian, Peyman Najafi Moghadam and Ziba Jahanbakhsh Naghadeh, Synthesis of PVA-based Hydrogels Network: Characterization and Study of Cefftreiaxon Antibiotic Slow Release, Polymer(Korea), Vol. 40, No. 6, pp. 1-7 (2016).

 

 مقالات منتشر شده در مجلات  علمی ترویجی

1- رنگ هاي خود تميز شونده با نانوذرات فتوكاتاليستي تيتان
مجتبي عباسيان، محمدرضا كرمي بناب، بخشعلي معصومي، فرزانه فرجادبه  
مجله دنیای نانو - شماره 19، تابستان 1389
  ص 58

 

2-  تهيه نانو كامپوزيت هاي سبز از منابع تجديدپذير : اثر نرم كننده بر ساختار و خواص نانو كامپوزيت نشاسته / خاك رس
مجتبي عباسيان ، مهدي جاي مند ، عليرضا ختايي  
مجله دنیای نانو - شماره 18، بهار 1389
  ص 7

 

3-  روش هاي تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري با استفاده از نانوذرات اكسيد روي ( ZnO ) و كاربردهاي اين پليمرها
مجتبي عباسيان ، سعيد يگانه فتحي ، عليرضا ختايي  
مجله دنیای نانو - شماره 16، پاييز 1388
  ص 54

 

 4- اصلاح سطحي نانوذرات TiO2 به منظور تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري
مجتبي عباسيان ، مهدي جايمند ، عليرضا ختايي   
مجله دنیای نانو - شماره 15، تابستان 1388
  ص 49

 

5- استفاده از پليمريزاسيون (بسپارش) درجا براي سنتز نانوکامپوزيت‌هاي الاستومري (كشپاري) و بررسي خواص نانوکامپوزيت‌هاي حاصل

مجتبي عباسيان، مهدي جايمند

مجله مهندسی شیمی ایران - سال 9, شماره 52 (دي 89), 1389   (ISC)

 

6- بررسی روش های تهیه و خواص نانو چندسازه های بسپاری TiO2

مجتبي عباسيان، مهدي جايمند

مجله مهندسی شیمی ایران سال 10, شماره 54 (اردبهشت ماه), 1390   (ISC)

 

7- رنگرزی نانوکامپوزیت پلی پروپیلن/پلی استایرن با استفاده از نانوذرات دیوکسید سریم (CeO2)  

مجله دنیای نانو- شماره بیست و پنجم-زمستان 1390-26-29

8-رنگرزی الیاف پلی پروپیلن با استفاده از نانو تکنولوژی

مجله دنیای نانو- شماره بیست و پنجم-زمستان 1390- 5-8

 

C2: Meetings

1- A. Entezami, H. Namazi, M. Abbasian., Synthesis of some controlled grafted copolymers of SBR

 Proceeding of the 6 TH Iranian Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2003), 12-15 May 2003, Tehran, Iran

 

2- S. Tizpar, M. Abbasian, F. Afshar Taromi, A. Entezami., Grafting of poly methyl methacrylate of polyacrylonitrile onto polystyrene using transfer radical polymerization

11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1-3 February 2005, Esfahan, Iran.

 

3- P. Shoaeifar, A. Varamesh, M. Abbasian, A. Entezami., Preparation of polystyrenepol( ethylene glycol) diblock copolymer by Living free radical polymerization

11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1-3 February 2005, Esfahan, Iran.

 

4- N. Arsalani, H. Fattahi, M. Abbasian, A. Entezami., Preparation of poly(styrene-b-vinylpyrrolidone) diblock copolymer by Living free radical polymerization

11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1-3 February 2005, Esfahan, Iran.

 

5- M. Abbasian, S. Mohajeri, A. Entezami., Living Radical graft polymerization of styrene to poly(vinyl chloride) with TEMPO

11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1-3 February 2005, Esfahan, Iran.

 

6- M. Abbasian, A. Entezami., Synthesis and characterization of graft copolymer of poly (vinyl chloride) with styrene by ATRP and NMRP Techniques

The 4th international seminar on polymer science and technology, 17-19 septembre 2005, Tehran-Iran.

(Best Oral of International Seminar)

7- M. Abbasian, P. Najafi Moghaddam, M. Aghaalipour. A. Entezami., Living radical graft polymerization of styrene to syndiotactic polystyrene by ATRP technique

The 4th international seminar on polymer science and technology, 17-19 septembre 2005, Tehran-Iran.

(Best Poster of International Seminar)

8- P. Shoaeifar, M. Abbasian, A. Entezami., Synthesis of Amphiphilic MPEG - PS Diblock Copolymer by ATRP And NMRP Techniques.

The 4th international seminar on polymer science and technology, 17-19 septembre 2005, Tehran-Iran.

 

9- N. Arsalani, H. Fattahi, M. Abbasian, A. Entezami., Synthesis block and random copolymers of styrene and vinilpirolidone using nitroxide mediated living radical polymerization.

The 4th international seminar on polymer science and technology, 17-19 septembre 2005, Tehran-Iran.

 

10- M. Abbasian, S. Rahmani, R. Mohammadi and A. Entezami., Metal-Catalyzed Living Radical Graft Copolymerization of Styrene or Methyl Methacrylate Initiated from Acetylated Syndiotactic Polystyrene.

13th Iranian Seminar of Organic Chemistery, 7-9 september 2006, Hamadan, Iran.

 

11- R. Mohammadi, S. Rahmani, M. Abbasian, A. A. Entezami., Syndiospecific Polymerization of Styrene with 1-(Me)IndTiCl3/ MAO/SiO2 Catalyst System.

13th Iranian Seminar of Organic Chemistery, 7-9 september 2006, Hamadan, Iran.

 

12- H. Gheybi, M. Abbasian, A. Entezami., Synthesis of Bromide-Terminated Polystyrene from ATRP tecnique and its Grafting onto Polyaniline.

13th Iranian Seminar of Organic Chemistery, 7-9 september 2006, Hamadan, Iran.

 

13- H. Gheybi, M. Abbasian, A. Entezami., Graft Polymerization of Poly n-butyl methacrylate obtained by Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) System onto Polyaniline.

13th Iranian Seminar of Organic Chemistery, 7-9 september 2006, Hamadan, Iran.

 

14- Mojtaba Abbasian, Sohrab Rahmani, Reza Mohammadi and A. A. Entezami , Improvement of Syndiotactic Polystyrene with Graft Copolymerization of Atactic Polymers onto sPS by ATRP,

The 5th international seminar on polymer science and technology, 23 October 2007, Tehran-Iran.

 

15- Reza Mohammadi, Sohrab Rahmani, Mojtaba Abbasian and A. A. Entezami, Syndiotactic Polymerization of Styrene with 2-(Me) IndTiCl3/MAO/SiO2 Catalyst, The 5th international seminar on polymer science and technology, 23 October 2007, Tehran- Iran.

 

16- Shabnam Mohajeri, Mojtaba Abbasian and A. A. Entezami, Grafting of polystyrene or polymethyl methacrylate from poly (ethylene-co-allylbenzene) copolymer via atom transfer radical polymerization,

 The 5th international seminar on polymer science and technology, 23 October 2007, Tehran-Iran.

17- مجتبی عباسیان، علی اکبر انتظامی ، "عامل دار کردن پلی وینیل کلراید با استفاده از فرایند آسیلاسیون فریدل کرافتس اصلاح شده و استفاده از این پلیمر برای اصلاح خواص فیزیکی پلی وینیل کلراید". پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور.3و4 اسفند 1386 . سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- تهران.

 

18- مجتبی عباسیان، علی اکبر انتظامی ، " استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم (ATRP) برای کوپلیمریزاسیون پیوندی کنترل شده استایرن بر روی پلی وینیل کلراید ". پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 3و4 اسفند 1386 . سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- تهران.

 

19- مجتبی عباسیان، علی اکبر انتظامی ، " کوپلیمریزاسیون پیوندی کنترل شده استایرن آتاکتیک بر روی پلی استایرن سندیو تاکتیک با استفاده از پلیمریزاسیون زنده رادیکالی ". پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 3و4 اسفند 1386 . سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- تهران.

 

20- Abbasian, M., Mirzaei, M., Hoseinzadeh, M., Entezami, A. Functionalization of Polypropylene, atactic and syndiotactic Polystyrene with modified Fridel-Crafts reaction in homogeneous and heterogeneous media. 14th Iranian Seminar of Organic Chemistery, 7-9 september 2008, Zabol, Iran.

 

21- Abbasian, M., Fathi, A., Ghadami, M and Jaymand, M., Synthesis of 2,2,6,6 – tetramethyl piperidine- N-oxyl (TEMPO) iniferter by modified and new method.

15th Iranian Seminar of Organic Chemistry (15 ISOC), August 27-29, 2008., Razi University, Kermanshah-Iran

 

22- Abbasian, M., Jaymand, M., Esmaeily Shoja, S., Adeli, M., Synthesis of modified syndiotactic polystyrene via coupled living free radical polymerization and melt-processable syndiotactic polystyrene/montmorillonite nanocomposites.

 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 28-30 octob 2008, Tabriz-Iran.

 

23- Abbasian, M., Ghadami, M., Esmaeily Shoja, S., Adeli, M., Poly vinyl chloride/ montmorillonite nanocomposites and metal-catalyzed living radical graft copolymerization methods used for chemical modification of poly viny chloride.

2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 28-30 octob 2008, Tabriz-Iran.

 

24- Mojtaba Abbasian., Morteza Mirzaei., Synthesis of blook hydrophilic and amphiphilic copolymer by atom transfer radical polymerization.

The 6th Chemistry Conference Payame Noor University, 18-19 Oct 2008, Zanjan-Abhar, Iran

 

25- Mojtaba Abbasian., Asghar Fathi., The use of atom transfer radical polymerization for controlled grafting of polymethyl methacrylate onto styrene-methyl styrene copolymer.

The 6th Chemistry Conference Payame Noor University, 18-19 Oct 2008, Zanjan-Abhar, Iran

 

26- Morteza Mirzaei., Mojtaba Abbasian., Synthesis of amphiphilic copolymers by nitroxide mediated living free radical polymerization.

The 6th Chemistry Conference Payame Noor University, 18-19 Oct 2008, Zanjan-Abhar, Iran.

 

27- M. Abbasian., A. Fathi., Synthesis and characterization of TiO2/polystyrene copolymers nanocomposite via living and solution polymerization.

16th Iranian Seminar of Organic Chemistry (16 ISOC), August 18-20, 2009., Zanjan University, Zanjan-Iran

 

28- M. Abbasian., S. Esmaeily Shoja., M. Z. Ghadami., Exfoliated polystyrene-choloromethyl styrene clay nanocomposites synthesized by solvent blending with sonication.

The 9th international seminar on polymer science and technology, 17-21 October 2009, Tehran-Iran

 

29- M. Abbasian., S. Esmaeily Shoja., A. Fathi., Preparation of PS – g – PMMA / clay nanocomposite copolymers by living and solution polymerization

The 9th international seminar on polymer science and technology, 17-21 October 2009, Tehran-Iran

 

30- M. Abbasian., S. Yeghaneh., Preparation of poly (Styrene - chloromethyl styrene)/ ZnO nanocomposites by Radical copolymerization

The 9th international seminar on polymer science and technology, 17-21 October 2009, Tehran-Iran

 

31- M. Abbasian., M. Jaymand., Poly (4-Choloromethyl Styrene) grafted from TiO2 nanoparticles via free radical polymerization

The 9th international seminar on polymer science and technology, 17-21 October 2009, Tehran-Iran.

 

32-  مجتبی عباسیان، مهدی جای مند ، " پیوند نمودن کنترل شده پلی استایرن و پلی متیل متاکریلات بر روی پلی استایرن سندیوتاکتیک با استفاده از پلیمریزاسیون های رادیکالی کنترل شده". هفتمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 29 مهرماه تا یکم آبانماه  1388. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.

 

33-  مجتبی عباسیان، مهدی جای مند ، " استفاده از پلیمریزاسیون حدواسط نیتروکسیدی برای اصلاح و پیوند نمودن کنترل شده استایرن و متیل استایرن بر روی  پلی استایرن سندیوتاکنیک ". هفتمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 29 مهرماه تا یکم آبانماه  1388. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.

 

34-  مجتبی عباسیان، مهدی جای مند ، " سنتز و مقایسه ی نانو ذرات لایه ای هیدروکسیدی دوگانه ی منیزیم- آلومنیوم ( (Mg-Al-Cl-LDHs با روش های هیدرو ترمال و استفاده از امواج میکروویو ". هفتمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 29 مهرماه تا یکم آبانماه  1388. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.

 

35-  مجتبی عباسیان، مهدی جای مند ، "پیوند شیمیایی آنیلین بر روی کوپلیمر استیرن – متیل استیرن سنتز شده با روش پلیمریزاسیون زنده ی کنترل شده با حد واسط نیتروکسیدی (NMRP ) ". هفتمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 29 مهرماه تا یکم آبانماه  1388. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.

 

36-  مجتبی عباسیان، مهدی جای مند ، " اصلاح سطحی نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 برای انجام پلیمریزاسیون کنترل شده ی رادیکالی با حد واسط نیتروکسیدی (NMRP )". هفتمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 29 مهرماه تا یکم آبانماه  1388. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.

 

37- مجتبی عباسیان، سعید یگانه فتحی، مهدی جای مند ، " سنتز پلیمر پلی متیل استایرن از سطح نانوذرات روی اکسید و سپس اتصال پلی آکریلونیتریل بر روی پلی متیل استایرن به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم ". هفتمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 29 مهرماه تا یکم آبانماه  1388. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.

 

38- مجتبی عباسیان ، مهدی جای مند ، " سنتز و اصلاح نانو ذرات لایه اي هیدروکسیدي دوگانه ي منیزیم - آلومنیوم  با استفاده از امواج ریز موج به منظور تهیه ي نانو کامپوزیت هاي پلیمري". اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری. 19-21  آبانماه  1388. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

39- مجتبی عباسیان ، مهدی جای مند ، " سنتز و شناسایی پلی متیل استیرن پیوند شده با نانو ذرات مغناطیسی". اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری. 19-21  آبانماه  1388. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

40- مجتبی عباسیان ، مهدی جای مند ، " سنتز وشناسایی نانو ذرات مغناطیسی آهن و اصلاح سطحی آنها به منظور انجام پلیمریزاسیون انتقال اتم رادیکالی". اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری. 19-21  آبانماه  1388. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

41-  مهدی جای مند ، مجتبي عباسيان ، مریم حاتم زاده. اصلاح سطحی مونت موریلونیت با اصلاح کننده جدید و سنتز نانوکامپوزیت پلی متیل استایرن/مونت موریلونیت با روش پلیمریزاسیون درجا. همایش کاربرد های فناوری نانو و توسعه صنعتی. 21 و 22 اردیبهشت 1389- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ایران.

 

42-  مجتبی عباسیان، مریم شهپریان، مرتضی میرزایی. بهبود خواص پلی پروپیلن ایزوتاکتیک با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم و تهیه نانوکامپوزیت های مربوطه. همایش کاربرد های فناوری نانو و توسعه صنعتی. 21 و 22 اردیبهشت 1389- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ایران.

 

43-  مهدی جای مند، مجتبی عباسیان، مریم حاتم زاده. استفاده از پلیمریزاسیون درجا برای سنتز نانوکامپوزیت زیست سازگار با ثابت دی الکتریک بالا. . همایش کاربرد های فناوری نانو و توسعه صنعتی. 21 و 22 اردیبهشت 1389- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ایران.

 

44- مهدی جایمند، مجتبی عباسیان، مریم حاتم زاده. اصلاح شیمیایی پلی آنیلین با پیوند کوپلیمر (استایرن-متیل استایرن) و تهیه نانوکامپوزیت آن با مونت موریلونیت. . همایش کاربرد های فناوری نانو و توسعه صنعتی. 21 و 22 اردیبهشت 1389- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ایران.

 

45. E. Nazarzadeh zare, H. Amiri, P. Najafi Moghadam, M. Abbasian, Preparation and electrical properties of nano composites with poly(aniline-co-butyl 3 amino benzoate) nano particles, 3rd Conference on Nanostructures (NS2010) March 10-12, 2010, Kish Island, I.R. Iran.

 

46- M. Abbasian, S. Yeganeh Fathi, A.R. Khataee, M. Jaymand, M. Sabzi, N. Nikfarjam, Preparation of ZnO/ Poly(Methylstyrene-g-Chloromethyl styrene) nanocomposite by combination of in situ and NMRP polymerization methods, 3rd Conference on Nanostructures (NS2010) March 10-12, 2010, Kish Island, I.R. Iran.

 

47- M. Abbasian, M. Jaymand, A.R. Khataee, In situ chemical oxidative graft polymerization of aniline form magnetire nanoparticles.3rd Conference on Nanostructures (NS2010) March 10-12, 2010, Kish Island, I.R. Iran.

 

48- M. Abbasian, M. Jaymand, A.R. Khataee, Structural characterisation and thermal properties of exfoliated syndiotactic polystyrene grafted atactic polystyrene/Mg-Al layered double hydroxide nanocomposites prepared via solution intercalation. 3rd Conference on Nanostructures (NS2010) March 10-12, 2010, Kish Island, I.R. Iran.

 

49- M. Abbasian, M. Jaymand S. Yeganeh Fathi, A.R. Khataee, M. Balaei, M. Shahparian .Preparation and characterization of poly(styrene-co-methyl styrene)-g-aniline/ clay nanocomposites. 3rd Conference on Nanostructures (NS2010) March 10-12, 2010, Kish Island, I.R. Iran.

 

50- Mojtaba Abbasian , Robab Mahi. Modification of Clay with ammonium cation for Preparation of Polymer/clay Nanocomposites. The 8th Chemistry Conference Payame Noor University, 18-19 Sep 2010, Qazvin, Iran.

 

51- Mojtaba Abbasian, Robab Mahi. Synthesis of Polystyrene/clay nanocomposites via Nitroxide mediate living free radical polymerization (NMRP). The 8th Chemistry Conference Payame Noor University, 18-19 Sep 2010, Qazvin, Iran.

 

52- Mojtaba Abbasian, B. Rashidzadeh, H. Bahrami. Synthesis and Characterization of Electrical Conductive Poly Styrene –Graft- Poly Pyrrole Copolymer Nanocomposite via Electrochemical Polymerization with TEMPO initiator. The 8th Chemistry Conference Payame Noor University, 18-19 Sep 2010, Qazvin, Iran.

 

53- Mojtaba Abbasian, B. Rashidzadeh, H. Bahrami. Synthesis and Characterization of Electrical Conductive Poly Styrene –Graft- Poly Pyrrole Copolymer Nanocomposite via Electrochemical ، Controlled Free Radical Polymerization with ATRP. The 8th Chemistry Conference Payame Noor University, 18-19 Sep 2010, Qazvin, Iran.

 

54- Mojtaba Abbasian , Bakhshali Masoumi Hassan Bahrami and Solmaz Esmaeily Shoja. Preparation and characterization of conducting poly styrene-g-polypyrrole copolymer by atom transfer radical polymerization, electrochemical and solution methods. 3nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 Nov 2010, Shiraz-Iran.

 

55- Mojtaba Abbasian , Bakhshali Masoumi, Hassan Bahrami and Bahaeddin Rashid Zadeh. Polypyrrole/MWNT nanocomposites synthesized through nitroxide mediated living free radical polymerization, electrochemical and solution method. 3nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 Nov 2010, Shiraz-Iran.

 

56- Solmaz Esmaeily shija , Mojtaba Abbasian, Saeid Yeghaneh and AliReza Khataee. Modification of Single wall Carbon Nanotubes with Initiators and Macroinitiators of Atom Transfer Radical Polymerization. 3nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 Nov 2010, Shiraz-Iran.

 

57- Mojtaba Abbasian, Solmaz Esmaeily Shoja , Robab Mahi  and Mehdi Jaymand. Poly chloromethyl styrene nanocomposite formation by solution blending using novel Polymerically-modified clays and metal catalyzed living free radical polymerization. 3nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 Nov 2010, Shiraz-Iran.

 

58- Solmaz Esmaeily Shoja, Mojtaba Abbasian, Saeid Yeghaneh and Alireza khataee, A novel rote for polystyrene Grafted Single-Walled Carbon Nanotube By Nitroxide Mediated living free radical polymerization and their characterization. 3nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 Nov 2010, Shiraz-Iran.

 

59. Mojtaba Abbasian, Robab Mahi and Solmaz Esmaeily Shoja, Novel Polymerically-modified clays synthesized by living free radical polymerization permit the preparation of interecaleted and exfolited nanocomposite of styrene and its copolymer by solution method. 3nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 Nov 2010, Shiraz-Iran.

 

60-  مجتبی عباسیان، میترا امیر منش ، " اصلاح نانوذرات سیلیکاتی با استفاده از اصلاحگرهاي پلیمري. نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

 

61- مجتبی عباسیان، نفیسه خاک پور عالی ، " استفاده از پلیمریزاسیون زنده رادیکالی انتقال اتم براي اصلاح سطحی نانو ذرات اکسید روي". نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

 

62- مجتبی عباسیان، علی باغبان، لیدا احمدخانی ، "سنتز نانوکامپوزیتهاي پلی استایرن روي اکسید با استفاده از روش پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده". نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

 

63- مجتبی عباسیان، میترا امیرمنش ، "تهیه نانوکامپوزیتهاي پلی استایرن -سیلیکات با استفاده از پلیمریزاسیون زنده رادیکالی وپلیمریزاسیون محلول". نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

 

64- مجتبی عباسیان، شیوا اسدی ، "سنتز کلرو متیل استایرن پیوندي به نانوتیوبهاي کربنی تک دیواره از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم". نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

 

65- مجتبی عباسیان، شیوا اسدی ، "تهیهءغشاهاي نانوکامپوزیتی شفاف و فوق آب گریز با استفاده از نانوتیوبهاي کربنی عامل دار شده با استایرن". نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

 

66- مجتبی عباسیان، کبری نظری ، "سنتز پلیمر تخریب پذیر با استفاده از سیستم آغازگر H2O2  و Fe +2 و پیوند زدن بوتیل متاکریلات بر روی سلولز". نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

 

67- مجتبی عباسیان، کبری نظری ، "سنتز پلیمر هاي تخریب پذیر با استفاده از پیوند زدن کلرو متیل استایرن بر روي سلولز". نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

 

68- مجتبی عباسیان ،بخشعلی معصومی،حسن بهرامی ،بهاالدین رشیدزاده ، "سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت رساناي الکتریکی گرافت کوپلیمر پلی استایرن / پلی پیرول به کمک 4- وینیل بنزیل کلراید با روش NMRP وپلیمریزاسیون الکتروشیمیایی پیرول". نهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. 16-17  مهرماه 1390. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

 

69. Samira Alimirzalu, S. Davaran, M. Abbasian, Preparation and Characterization of Doxorubicin- loaded Magnetic Biodegradable Microspheres. 4nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 8-10 Sep 2012, Kashan-Iran.

 

70. Bahaaldin Rashidzadeh, M. Abbasian, B. Maassomi, A. Massuodi, H. Ghaeminia, Synthesis of Polystyrene –Clay Nanocomposites via Living Radical Polymerization. 4nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 8-10 Sep 2012, Kashan-Iran.

 

71. Bahaaldin Rashidzadeh, M. Abbasian, B. Maassomi, A. Massuodi, H. Ghaeminia, Synthesis of Brominated Polystyrene (Br-PS)-Poly(methyl methacrylate)(PMMA)–Nanocomposites by ATRPand NMRP. 4nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 8-10 Sep 2012, Kashan-Iran

 

72. M. Abbasian, Nafiseh Khakpour Aali. Nitroxide-mediated Polymerization of Styrene Initiated from the Surface of Titanium Oxide Nanoparticles. 4nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 8-10 Sep 2012, Kashan-Iran.

 

73. M. Abbasian, Nafiseh Khakpour Aali. ZnO/PMMA Nanocomposite Materials Prepared with Atom Transfer Radical Polymerization. 4nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 8-10 Sep 2012, Kashan-Iran.

 

74. B. Rashidzadeh, M. abbasian, B. Maassomi, A. Massuodi. A facile synthesis of raft polymerization reagent. The 10th Chemistry Conference Payame Noor University, 11-13 October 2012, Kerman, Iran.

 

75. B. Rashidzadeh, M. abbasian, B. Maassomi, A. Massuodi. Synthesis and charactrization OF PMAA/CLAY Nanocomposite by RAFT polymerization. The 10th Chemistry Conference Payame Noor University, 11-13 October 2012, Kerman, Iran.

 

76. M. abbasian, L. ahmadkhani, A. baghbane. Synthesis of well-defined polyaniline-g-polystyrene/ZnO nanocomposite by controlled radical graft polymerization and in situ chemical oxidative. The 10th Chemistry Conference Payame Noor University, 11-13 October 2012, Kerman, Iran.

 

77. M. Abbasian, F. Mahmoodzadeh. A novel method of controlled grafting modification of chitosanvia RAFT polymerization and Preparation of Cts-g-PAA. The 10th Chemistry Conference Payame Noor University, 11-13 October 2012, Kerman, Iran.

 

78. M. Abbasian, F. Mahmoodzadeh. Preparation, Characterization and Anti bacterial Properties of Silver/Chitosan- g -PAA/Clay Nano composites. The 10th Chemistry Conference Payame Noor University, 11-13 October 2012, Kerman, Iran.

79. Mojtaba Abbasian, Kamila najati, Mehdi rasizadeh, Fatemeh morshedzadeh, Marzieh saati, synthesis and characterication of Mg-Fe-NO3 nanoparticle LDH, The 10th Chemistry Conference Payame Noor University, 11-13 October 2012, Kerman, Iran.

80. Mojtaba Abbasian, Kamila najati, Mehdi rasizadeh, Fatemeh morshedzadeh, Marzieh saati, Synthesis and characterization of LDH/polyurethane nanocomposite by living radical polymerization and solution method, The 10th Chemistry Conference Payame Noor University, 11-13 October 2012, Kerman, Iran.

 

 

 

81. Mojtaba abbasian, nafiseh khakpour aali. Polystyrene grafted from ZnO nanoparticles via Nitroxide – mediated radical polymerization (NMP). The 10th Chemistry Conference Payame Noor University, 11-13 October 2012, Kerman, Iran.

82. Mojtaba abbasian , nafiseh khakpour aali, Preparation of ZnO/polymer core-shell nanocomposites by controlled radical polymerization, The 10th international seminar on polymer science and technology, 21-25 October 2012, Tehran-Iran.

 

83. L. Ahmadkhani, M. Abbasian, A. Baghban, Preparation of polystyrene/TiO2 nanocomposite by Atom Transfer Radical Polymerization(ATRP), The 10th international seminar on polymer science and technology, 21-25 October 2012, Tehran-Iran.

 

84. Sh. Asadi, M. Abbasian, Fabrication of Stable,Transparent and Superhydrophobic nanocomposite With PolymethylStyrene Functionalized Carbon nanotubes, The 10th international seminar on polymer science and technology, 21-25 October 2012, Tehran-Iran.

 

85. Sh. Asadi, M. Abbasian , Surface Modification of Multi Walled Carbon Nanotubes Via Transfer Nitroxide –Mediated Radical Polymerization. The 10th international seminar on polymer science and technology, 21-25 October 2012, Tehran-Iran.

 

86. K. Nazari, M. Abbasian, Preparation and characterization of cellulose – g – Acrylonitrile by Atom transfer radical polymerization(ATRP). The 10th international seminar on polymer science and technology, 21-25 October 2012, Tehran-Iran.

 

87. K. nazari, M. Abbasian, Synthesis, Characterization, and Properties of Cellulose-g-polyAcrylonitrile/Montmorillonite Nanocomposite, The 10th international seminar on polymer science and technology, 21-25 October 2012, Tehran-Iran.

 

88. M. Abbasian, F. Mahmoodzadeh, A novel method for Preparation of chitosan-g- Poly acrylic acid / Ag Nano composites via RAFT polymerization method. The 10th international seminar on polymer science and technology, 21-25 October 2012, Tehran-Iran.

 

89. L. Ahmadkhani, M. Abbasian, Synthesis of polyaniline-g-polystyrene/ZnO via Atom Transfer Radical Polymerization(ATRP) and In-situ chemical oxidative. The 10th international seminar on polymer science and technology, 21-25 October 2012, Tehran-Iran.

 

90. Mojtaba Abbasian, Sanieh Nasry Saheb, Well defined of chitosan/carbon nanotube nanocomposites using poly (methyl methacrylate)-modified CNTs, 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

91. Mojtaba Abbasian, Sanieh Nasry Saheb, Preparation and characterization of phenylene diamine /carbon nanotube nanocomposites using poly (methyl methacrylate)-modified CNTs. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

92. Mojtaba Abbasian, Pouneh Niroomand, Synthesis of substituted polyaniline/cellulose nanocomposite for enhanced removal of reactive dyes from synthetic effluent. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

93. Haleh Ghaeminia, Mojtaba Abbasian, Synthesis of Polypropylene-Nanotube Nano composites via Controlled Radical Polymerization(CRP) technics. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

94. Mojtaba Abbasian, Sanieh Nasry Saheb. Enhanced properties of carbon nanotube nanocomposites with phenylene diamine and chitosan. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

95. Mojtaba Abbasian, Massoume Bagheri and Lida Ahmadzadeh. synthesized and identified temperature-sensitive amphiphilic graft copolymers based on hydroxy propyl cellulose by atom transfer radical polymerization method. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

96. Mojtaba Abbasian,  Leila Ghodsi. The synthesis of HDPE-g-PMMA Copolymer via RAFT Agents. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

97. Mojtaba Abbasian, Leila Razavi, Preparation of poly(styrene)-b-(acrylic acid) by RAFT polymerization. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

98. Mojtaba Abbasian  and Manizheh Ostadi Asl, Synthesis of styrene – 4 – vinyl pyridine block copolymer by RAFT polymerization method and preparation of synthesized copolymer – carbon nanotube nano composite. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

99. Mojtaba Abassian,Bakhshali Massumi, Bahaaldin Rashidzadeh, Preparation and characterization of polystyreneparasolfonate / zinc oxide nanocomposites using RAFT polymerization. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

100. Mojtaba Abassian, Bakhshali Massumi, Bahaaldin Rashidzadeh and Ferdows faizollabaigy. Synthesis and characterization of poly methylmethaacrylate/ TiO2 Nano composite via new RAFT agent. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

101. Mojtaba Abassian, Bakhshali Massumi ,Bahaaldin Rashidzadeh and Hana Shemshadi, Versatile Method for Preparation of poly (4-chloromethyl styrene-g-Styrene)/Fe3O4 nanocomposite via RAFT technique. 11th Payame Noor Chemistry Conference, 14-15 may, 2014. Iran-Esfahan.

 

102. R. Kameleh, S. Hajari, M. Abbasian, B. Rashidzadeh, Synthesis and characterization of titania-parasulfonic polystyrene core–shell nanocomposite via RAFT polymerization, 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5) 6-9 March 2014, Kish Island, Iran.

103. Mojtaba Abbasian, Bakhshali Masoumi, Mousa Pakzad, Mahdadbagharayi, Hossein Razmi, Chemical modification of Cellulose by 4-cyano-4-[(phenyl carbothioyl)sulfanyl] pentanoic acid (RAFT agent), 12th Payame Noor Chemistry Conference, 13-14 may, 2015. Iran-Mashhad.

104. Mojtaba Abbasian, Mina Seyedi, Modifying thermal properties TPU and synthesis of graft co-polyurethanepolystyrene By method ARTP and substituted nucleophiles, 12th Payame Noor Chemistry Conference, 13-14 may, 2015. Iran-Mashhad.

105. مجتبي عباسيان،موسي پاك زاد و كبري نظري، اصلاح شيميايي فيبرهاي سلولزي به وسيله كوپليمريزاسيون پيوندي استايرن. دوازدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور-اردیبهشت ماه 1395- مشهد-ایران.

 

106. Mojtaba Abbasian, Mousa Pakzad, Kobra Nazari, Metal-Catalyzed Living Radical Graft Polymerization of Acrylonitrile Initiated
from Cellulose-Polystyrene Copolymer,
12th Payame Noor Chemistry Conference, 13-14 may, 2015. Iran-Mashhad.

 

107. Mojtaba abbasian, mousa pakzad, nastaran nikniyaz, Synthesis of grafting copolymer of polycaprolactone and cellulose with ring
opening polymerisation, 12th Payame Noor Chemistry Conference, 13-14 may, 2015. Iran-Mashhad.

 

 

 

 

D: Research Project

 

1-   سنتز کوپليمرهاي آمفيفيليک بااستفاده از پليمريزاسيون زنده راديکالي با حدواسط نيتروکسيد

 

(Synthesis of amphiphilic copolymers by nitroxide mediated living free radical polymerization)

(خاتمه یافته)