دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : اداره حراست قسمت یا واحـد : انتظامات
اسامـی افــــراد : ایوب زادجلیل شماره داخلــی : 1203
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره حراست قسمت یا واحـد : انتظامات
اسامـی افــــراد : داریوش نعمت پور شماره داخلــی : 1203
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور حقوقی و قراردادها قسمت یا واحـد : مدیر امور حقوقی و قراردادها
اسامـی افــــراد : سیداسداله مجتبی پور شماره داخلــی : 1900
شماره مستقیم : 041-37740156 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور حقوقی و قراردادها قسمت یا واحـد : کارشناس امور حقوقی
اسامـی افــــراد : علیرضا شعیبی شماره داخلــی : 1900
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : کارشناس امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : علی نجف زاده شماره داخلــی : 1331
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : کارشناس امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : محمود سعیدنژند شماره داخلــی : 1330
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
اسامـی افــــراد : دکتر رضا ثقفی شماره داخلــی : 1330
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : کارشناس امور فرهنگی
اسامـی افــــراد : مهدی غلامحسین فام شماره داخلــی : 1331
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :