دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی قسمت یا واحـد : مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
اسامـی افــــراد : رحیم کریم داداشی شماره داخلــی : 1601
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه نظارت وارزیابی قسمت یا واحـد : مسئول گروه نظارت و ارزیابی
اسامـی افــــراد : مجتبی مفرح شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه نظارت وارزیابی قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزیابی
اسامـی افــــراد : عیسی شهدوست شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری قسمت یا واحـد : مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
اسامـی افــــراد : علیرضا سمسار شماره داخلــی : 1411
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره حراست قسمت یا واحـد : رئیس اداره حراست
اسامـی افــــراد : اکبر ارجمندی فر شماره داخلــی : 1200
شماره مستقیم : 041-37721088 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره حراست قسمت یا واحـد : دفتر انتظامات
اسامـی افــــراد : محرم حاجی زاده شماره داخلــی : 1202
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره حراست قسمت یا واحـد : دفتر انتظامات
اسامـی افــــراد : داریوش تقی زاده شماره داخلــی : 1202
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره حراست قسمت یا واحـد : انتظامات
اسامـی افــــراد : ابراهیم نریمانی شماره داخلــی : 1203
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره حراست قسمت یا واحـد : انتظامات
اسامـی افــــراد : بابک احمدین شماره داخلــی : 1203
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره حراست قسمت یا واحـد : انتظامات
اسامـی افــــراد : عباس عباسیان شماره داخلــی : 1203
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :