دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور مالی قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : ملاحت نصیرنژند شماره داخلــی : 1411
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی قسمت یا واحـد : رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
اسامـی افــــراد : مرتضی مقرری شماره داخلــی : 1420
شماره مستقیم : 041-37721061 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی قسمت یا واحـد : کارشناس فنی
اسامـی افــــراد : رضا داوودی وند شماره داخلــی : 1421
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی قسمت یا واحـد : کارشناس فنی
اسامـی افــــراد : رامین ثقفی شماره داخلــی : 1421
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی قسمت یا واحـد : واحد تأسیسات
اسامـی افــــراد : علیرضا حمیدپور شماره داخلــی : 1422
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی قسمت یا واحـد : واحد تأسیسات
اسامـی افــــراد : پرویز رخشی شماره داخلــی : 1423
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی قسمت یا واحـد : واحد تأسیسات
اسامـی افــــراد : مهدی معادی شماره داخلــی : 1423
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی قسمت یا واحـد : معاون امور دانشجویی
اسامـی افــــراد : دکتر سجاد هاشمی شماره داخلــی : 1400
شماره مستقیم : 041-37721063 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر
اسامـی افــــراد : مهدی جباری شماره داخلــی : 1301
شماره مستقیم : 041-3771066 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 1103
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :