دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : کارشناس دبیرخانه
اسامـی افــــراد : شیدا قهرمانی شماره داخلــی : 1402
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : مسئول کارگزینی
اسامـی افــــراد : نصراله بارانی شماره داخلــی : 1403
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : کارشناس امور رفاهی کارکنان و اساتید
اسامـی افــــراد : علیرضا حسنیان شماره داخلــی : 1403
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : مسئول انبار
اسامـی افــــراد : صابر آقامحمدی شماره داخلــی : 1404
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : کارپرداز
اسامـی افــــراد : حسن وفایی شماره داخلــی : 1405
شماره مستقیم : 041-37743802 شمــاره فـکـس : 041-37743802
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : کارپرداز
اسامـی افــــراد : نادر رحمتی شماره داخلــی : 1405
شماره مستقیم : 041-37743802 شمــاره فـکـس : 041-37743802
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور مالی قسمت یا واحـد : مدیر امور مالی
اسامـی افــــراد : امیررضا صمدزاده شماره داخلــی : 1410
شماره مستقیم : 041-37721062 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور مالی قسمت یا واحـد : مسئول حقوق و دستمزد
اسامـی افــــراد : حمید وجودی شماره داخلــی : 1411
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور مالی قسمت یا واحـد : امین اموال
اسامـی افــــراد : یحیی نقی مقدم پور شماره داخلــی : 1411
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور مالی قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : محمد جعفری شماره داخلــی : 1411
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :