دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : بهرام فرزانه شماره داخلــی : 1304
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی قسمت یا واحـد : کارشناس تحصیلات تکمیلی
اسامـی افــــراد : منیره جمشیدی شماره داخلــی : 1305
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی قسمت یا واحـد : مسئول کتابخانه مرکزی
اسامـی افــــراد : پروین وحیدی شماره داخلــی : 1502
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت قسمت یا واحـد : مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
اسامـی افــــراد : دکتر مصطفی خجسته نژند شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : دکتر حسین غفوریان شماره داخلــی : 1500
شماره مستقیم : 041-37743801 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر
اسامـی افــــراد : طاهر محمدزاده شماره داخلــی : 1902
شماره مستقیم : 041-37743801 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 1104
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : مدیر امور اداری و پشتیبانی
اسامـی افــــراد : هادی تبیانی شماره داخلــی : 1401
شماره مستقیم : 041-37721062 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : کارشناس دبیرخانه
اسامـی افــــراد : کبری برقی شماره داخلــی : 1402
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور اداری و پشتیبانی قسمت یا واحـد : کارشناس دبیرخانه
اسامـی افــــراد : رحیمه تمدن شماره داخلــی : 1402
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :