دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : مسئول وب سایت
اسامـی افــــراد : اکبر اسماعیل زاده شماره داخلــی : 1802
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پژوهشی و فناوری قسمت یا واحـد : مدیر امور پژوهشی و فناوری
اسامـی افــــراد : دکتر میثم معزی شماره داخلــی : 1616
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پژوهشی و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس امور پژوهشی
اسامـی افــــراد : مینا خیری فام شماره داخلــی : 1501
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پژوهشی و فناوری قسمت یا واحـد : مسئول آزمایشگاه برق
اسامـی افــــراد : کاوه افتخاری شماره داخلــی : 1503
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پژوهشی و فناوری قسمت یا واحـد : مسئول آزمایشگاه عمران
اسامـی افــــراد : سهراب رفعتی شماره داخلــی : 1504
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی قسمت یا واحـد : کارشناس تحصیلات تکمیلی
اسامـی افــــراد : رقیه نریمان جهان شماره داخلــی : 1335
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی قسمت یا واحـد : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اسامـی افــــراد : دکتر آقبلاغی شماره داخلــی : 1610
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : نورالدین مزین شماره داخلــی : 1304
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : زهرا مناف فام شماره داخلــی : 1304
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : اکبر ملک پور شماره داخلــی : 1304
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :